PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Servicii pentru APL

Servicii pentru APL

a. Strategie pentru dezvoltarea locală;
b. Strategie de mobilitate urbană durabilă;
c. Strategie de mediu;
d. Strategie locale anticorupţie;
e. Strategie de management local;
f. Strategie de comunicare pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziei;
g. Strategie de guvernare locală digitală;
h. Strategie privind politica de atragere, recrutare şi gestionare a resurelor umane competente;

a. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local/Consiliului Judeţean;
b. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului/al Preşedintelui CJ;
c. Regulament de Ordine Interioara al Primariei;
d. Regulamentul privind elaborarea şi adoptatea proiectelor de hotarâri ale Consiliului Local/Consiliului Judeţean;
e. Regulamentul privind elaborarea şi adoptatea dispozițiilor Primarului/Preşedintelui CJ;
f. Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de cazare temporară;
g. Regulament de administrare şi funcţionarea cimitirului administrat de către Consiliului Local;
h. Regulament de administrare şi funcţionare a parcărilor administrat de către Consiliului Local;
i. Regulament de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
j. Regulament de organizare şi funcţionare a serviciilor/istituţiilor/societăţilor aflate în subordinea Consiliului Local/Consiliului Judeţean;
k. Regulament intern al serviciilor/istituţiilor/societăţilor aflate în subordinea Consiliului Local/Consiliului Judeţean;
l. Regulamentul local de urbanism;
m. Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare;
n. Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru pieţe/târguti/oboare;
o. Regulamrnt de organizare şi funcţionare al păşunilor;
p. Regulamentul privind circulaţia pe dtumurile publice din comuna/oraşul/municipiul;
q. Regulament privind repartizarea, încheierea și exploatarea locuințelor sociale și a altor spații de destinație de locuință;
r. Regulament de întreţinere şi menţinere a spaţiilor verzi;

a. Consiliere şi consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului activităţilor în a.p,l., prin formularea de opinii ca răspunsuri la întrebările solicitantului – pe e-mail sau discutate faţă în faţă, online sau telefonic;
b. Consiliere şi consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului activităţilor în a.p,l., prin formularea de opinii formulate din ințiativa consultantului – pe e-mail sau discutate faţă în faţă, online sau telefonic;
c. Consiliere şi consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului activităţilor în a.p,l., prin formularea de opinii asupra unor documente întocmite sau primite de autoritatea publică locală;
d. Cursuri de formare profesinală;
e. Plachetă din pluş “Tinerii Căsătoriţi” / “Nunta de Aur” / “Nunta de Argint” / “Zilele Comunei, Oraşului, Municipiului, CJ” / “Zilele: Pensionarului / Sănătăţii / Educaţiei / Poliţiei / Pompierului”, tip M, cu diplomă gravată pe placă de metalex, 170/130 mm;
f. Pahare Mireasă-Mire / Naşă-Naş – pentru evenimentul oficierii căsătoriei;
g. Set format din plachetă din pluş “Tinerii Căsătoriţi” / “Nunta de Aur”/ “Nunta de Argint”, tip M, cu diplomă gravată pe placă de metalex, 170/130 mm şi două pahare pentru miri/naşi;
h. Steaguri, calendare și felicitări;
i. Insigne şi legitimaţii pentru aleşii;
j. Insigne diverse, plachete, trofee, cupe şi medalii;
k. Participare în cadrul târgurilor și expozițiilor la conferinţe şi prezentări sau ca vizitatori în vederea valorificării oportunităţilor şi resurselor din comuniţăţile locale;
l. Cazare la „Phoenicia Grand Hotel Bucuresti” pentru personalul din administrația publică locală.

a. Consiliere/consultanță în domeniul achizițiilor publice prin informarea asupra prevederilor legale și schimbărilor survenite la nivel legislativ privind aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
b. Consiliere/consultanță în domeniul achizițiilor publice prin asistență privind aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/acordurilor–cadru (inclusiv prin mijloace electronice/on-line);
c. Consiliere/consultanță suport pentru configurarea portalului SEAP (www.e-licitatie.ro) în vederea inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică publică/acordurilor–cadru (inclusiv prin mijloace electronice/on-line);
d. Consiliere/consultanţă privind întocmirea și, după caz, verificarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică, precum și a tuturor documentelor care fac parte din dosarul achiziției publice, din punct de vedere al conformității acestora cu prevederilor legale în vigoare în materia achizițiilor publice;
e. Documentare şi redactare de punctelor de vedere/întâmpinări la contestațiile/plângerile/notificările prealabile depuse în faţa instituțiilor/organelor abilitate prin care se atacă actele/deciziile întocmite/adoptate de către beneficiar pentru atribuirea, derularea şi verificarea contractelor de achiziţie publică finanţate din bugetul local, bugetul de stat şi fonduri europene.
f. Asistenţă şi suport acordate în scopul formulării de către beneficiar a plângerilor/contestațiilor/întâmpinărilor la contestație împotriva sancțiunilor contravenționale/corecțiilor financiare aplicate de către instituțiile abilitate să efectueze verificări/controale în materia achizițiilor publice, potrivit legii;
g. Asistenţă şi suport acordate în demersurile de reprezentare juridică pentru soluţionarea cauzelor pe cale administrativ-jurisdicțională (la CNSC) sau pe cale judiciară (în instanțele de judecată) pentru cauzele privind atribuirea, derularea şi verificarea contractelor de achiziţie publică finanţate din bugetul local, bugetul de stat şi fonduri europene;
h. Consultanță în domeniul lucrărilor publice acordate de experţi cooptaţi, respectiv expert achiziţii, tehnic și financiar, pentru evaluarea propunerilor tehnice si financiare ale ofertelor depuse în cadrul ofertelor/procedurilor de achiziții publice;
i. Consiliere/consultanță suport pentru întocmirea oricăror documente suplimentare necesare pe parcursul prestării serviciilor adresate domeniului achiziţiilor publice.

a. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru achiziții publice;
b. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru concurență și ajutor de stat;
c. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru contencios administrativ;
d. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru contencios constituțional;
e. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru dreptul omului și proceduri CEDO;
f. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru drept fiscal;
g. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru cadastru și carte funciară;
h. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru insolvență;
i. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru integritate, conflicte de interese, în cazul reclamării de avere nejustificată sau fals în declarații;
j. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru muncă și securitate socială;
k. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru parteneriat public-privat;
l. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru drept penal;
m. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru dreptul proprietății intelectuale și industriale;
n. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru dreptul societar și comercial;
o. Consultanță / Asitență și Reprezentare în Instanță, pentru dreptul urbanismului.

a. Elaborarea docucumentaţiei de planificare şi amenajare locală a teritoriului;
b. Servicii de proiectare tehnică și servicii auxiliare pentru construcţia de lucrări publice (Note conceptuale, Teme de proiectare, documentații SF/DALI şi de proiectare tehnică);
c. Scrierea de cereri de finanțare pentru accesarea fondurilor bugetului de stat şi a fondurilor europene (PNRR şi Programele Operaţionale Sectoriale);
d. Consultanță şi managementul de proiect pentru elaborare şi implementare proiecte finanţate din bugetul local, bugetul de stat şi fonduri europene (PNRR şi Programele Operaţionale Sectoriale);
e. Servicii de consultanță în domeniul lucrărilor publice, respectiv expert tehnic și financiar cooptat pentru evaluarea propunerilor tehnice si financiare ale ofertelor depuse în cadrul ofertelor/procedurilor de achiziții publice;
f. Servicii de: cercetare şi supraveghere a şantierului, de supraveghere a lucrărilor pe perioada construirii, de consultanţă în construcţii, de gestionare a construcţiilor şi de urmărire a comportamentului în timp a lucrărilor de construcții, pe perioada de garanție.

a. Servicii de proiectare şi implementare – control managerial intern – SCIM;
b. Evaluare şi modificare sistem de control managerial intern – SCIM;
c. Servicii de organizare/reorganizare instituțională (organigramă, ROF, fișe de post);
d. Evaluare şi modificare structură organizatorică: organigramă, ROF şi fişe de post;
e. Evaluare externă a personalului;
f. Implementarea cadrului de autoevaluare a funcționării instituțiilor;
g. Realizare/Implementare PALCL – Planul Anual de Lucru al Consiliului Local;
h. Implementare BSC – Balanced Scorecard;
j. Implementare CAF (Cadrul de Autoevaluare a Funcționării Instituțiilor Publice);
k. Elaborarea de documentaţii pentru înființarea de zone metropolitate și asociații de dezvoltare, planuri strategice instituţionale/sectoriale.

a. Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului;
b. Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;
c. Lucrări de reparare/extindere/modernizare/construcţii noi a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
d. Lucrări de reparare/extindere/modernizare/construcţii noi a drumurilor şi autostrăzilor;
e. Lucrări de reparare/extindere/modernizare/construcţii noi a drumurilor şi a căilor ferate;
f. Lucrări de reparare/extindere/modernizare/construcţii noi de poduri si tuneluri;
g. Lucrări de reparare/extindere/modernizare/construcţii noi a proiectelor de reţele de apă potabilă şi reţele de canalizre şi ape pluviale;
h. Lucrări de reparare/extindere/modernizare/construcţii noi a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii, supraterane şi subterane;
i. Lucrări de reparare/extindere/modernizare/construcţii noi de instalaţii electrice, instalaţii tehnico-sanitare si alte instalaţii pentru construcţii;
j. Alte lucrări speciale de construcţii (finisaje, vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri, tâmplărie şi dulgherie, pardosire şi placare a pereţilor)
k. Alte lucrări de reparare/extindere/modernizare/construcţii noi de geniu civil (unități sportive în aer liber, facilități industriale, aerodromuri, porturi și alte proiecte hidrotehnice, sisteme de irigații/drenaj, etc.).

Sunteţi în secțiunea Servicii pentru APL a Platformei pentru Administrație Locală (www.administratielocala.ro)
Pentru a avea acces la toate serviciile publicate în Platforma APL trebuie să fiţi înregistrat.
Dacă sunteţi deja înregistrat (având un user şi o parolă) daţi click pe CONECTARE
Dacă nu sunteţi înregistrat, o puteți face dând click pe ÎNREGISTRARE