PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Servicii pentru APL

a. Strategie pentru dezvoltarea locală;
b. Strategie de mobilitate urbană durabilă;
c. Strategie de mediu;
d. Strategie locale anticorupţie;
e. Strategie de management local;
f. Strategie de comunicare pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziei;
g. Strategie de guvernare locală digitală;
h. Strategie privind politica de atragere, recrutare şi gestionare a resurselor umane competente;

a. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local/Consiliului Judeţean;
b. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului/al Preşedintelui CJ;
c. Regulament de Ordine Interioara al Primariei;
d. Regulamentul privind elaborarea şi adoptatea proiectelor de hotarâri ale Consiliului Local/Consiliului Judeţean;
e. Regulamentul privind elaborarea şi adoptatea dispozițiilor Primarului/Preşedintelui CJ;
f. Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de cazare temporară;
g. Regulament de administrare şi funcţionarea cimitirului administrat de către Consiliului Local;
h. Regulament de administrare şi funcţionare a parcărilor administrat de către Consiliului Local;
i. Regulament de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
j. Regulament de organizare şi funcţionare a serviciilor/istituţiilor/societăţilor aflate în subordinea Consiliului Local/Consiliului Judeţean;
k. Regulament intern al serviciilor/istituţiilor/societăţilor aflate în subordinea Consiliului Local/Consiliului Judeţean;
l. Regulamentul local de urbanism;
m. Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare;
n. Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru pieţe/târguti/oboare;
o. Regulamrnt de organizare şi funcţionare al păşunilor;
p. Regulamentul privind circulaţia pe dtumurile publice din comuna/oraşul/municipiul;
q. Regulament privind repartizarea, încheierea și exploatarea locuințelor sociale și a altor spații de destinație de locuință;
r. Regulament de întreţinere şi menţinere a spaţiilor verzi;

a. Consiliere şi consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului activităţilor în a.p,l., prin formularea de opinii ca răspunsuri la întrebările solicitantului – pe e-mail sau discutate faţă în faţă, online sau telefonic;
b. Consiliere şi consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului activităţilor în a.p,l., prin formularea de opinii formulate din ințiativa consultantului – pe e-mail sau discutate faţă în faţă, online sau telefonic;
c. Consiliere şi consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului activităţilor în a.p,l., prin formularea de opinii asupra unor documente întocmite sau primite de autoritatea publică locală;
d. Cursuri de formare profesinală;
e. Plachetă din pluş “Tinerii Căsătoriţi” / “Nunta de Aur” / “Nunta de Argint” / “Zilele Comunei, Oraşului, Municipiului, CJ” / “Zilele: Pensionarului / Sănătăţii / Educaţiei / Poliţiei / Pompierului”, tip M, cu diplomă gravată pe placă de metalex, 170/130 mm;
f. Pahare Mireasă-Mire / Naşă-Naş – pentru evenimentul oficierii căsătoriei;
g. Set format din plachetă din pluş “Tinerii Căsătoriţi” / “Nunta de Aur”/ “Nunta de Argint”, tip M, cu diplomă gravată pe placă de metalex, 170/130 mm şi două pahare pentru miri/naşi;
h. Steaguri, calendare și felicitări;
i. Insigne şi legitimaţii pentru aleşii;
j. Insigne diverse, plachete, trofee, cupe şi medalii;
k. Participare în cadrul târgurilor și expozițiilor la conferinţe şi prezentări sau ca vizitatori în vederea valorificării oportunităţilor şi resurselor din comuniţăţile locale;
l. Cazare la „Phoenicia Grand Hotel Bucuresti” pentru personalul din administrația publică locală.

a. Consiliere/consultanță în domeniul achizițiilor publice prin informarea asupra prevederilor legale și schimbărilor survenite la nivel legislativ privind aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
b. Consiliere/consultanță în domeniul achizițiilor publice prin asistență privind aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/acordurilor–cadru (inclusiv prin mijloace electronice/on-line);
c. Consiliere/consultanță suport pentru configurarea portalului SEAP (www.e-licitatie.ro) în vederea inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică publică/acordurilor–cadru (inclusiv prin mijloace electronice/on-line);
d. Consiliere/consultanţă privind întocmirea și, după caz, verificarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică, precum și a tuturor documentelor care fac parte din dosarul achiziției publice, din punct de vedere al conformității acestora cu prevederilor legale în vigoare în materia achizițiilor publice;
e. Documentare şi redactare de punctelor de vedere/întâmpinări la contestațiile/plângerile/notificările prealabile depuse în faţa instituțiilor/organelor abilitate prin care se atacă actele/deciziile întocmite/adoptate de către beneficiar pentru atribuirea, derularea şi verificarea contractelor de achiziţie publică finanţate din bugetul local, bugetul de stat şi fonduri europene.
f. Asistenţă şi suport acordate în scopul formulării de către beneficiar a plângerilor/contestațiilor/întâmpinărilor la contestație împotriva sancțiunilor contravenționale/corecțiilor financiare aplicate de către instituțiile abilitate să efectueze verificări/controale în materia achizițiilor publice, potrivit legii;
g. Asistenţă şi suport acordate în demersurile de reprezentare juridică pentru soluţionarea cauzelor pe cale administrativ-jurisdicțională (la CNSC) sau pe cale judiciară (în instanțele de judecată) pentru cauzele privind atribuirea, derularea şi verificarea contractelor de achiziţie publică finanţate din bugetul local, bugetul de stat şi fonduri europene;
h. Consultanță în domeniul lucrărilor publice acordate de experţi cooptaţi, respectiv expert achiziţii, tehnic și financiar, pentru evaluarea propunerilor tehnice si financiare ale ofertelor depuse în cadrul ofertelor/procedurilor de achiziții publice;
i. Consiliere/consultanță suport pentru întocmirea oricăror documente suplimentare necesare pe parcursul prestării serviciilor adresate domeniului achiziţiilor publice.