PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Legislație recent aprobată

„nimeni nu se poate scuza, invocând necunoașterea legii”

HOTĂRÂRE nr. 842 din 14 septembrie 2023

privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2023 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 73 din 14 septembrie 2023

privind unele măsuri bugetare

ORDIN nr. 2.538 din 12 septembrie 2023

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005

ORDIN nr. 3.369 din 6 septembrie 2023

pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020

ORDIN nr. 2.505 din 6 septembrie 2023

privind aprobarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare reîntregirii fondului pentru indisponibilități temporare după închiderea măsurilor ex-ISPA, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3^1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora

HOTĂRÂRE nr. 808 din 8 septembrie 2023

privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici

HOTĂRÂRE nr. 810 din 8 septembrie 2023

pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi

NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2023

privind acordarea facilităților de transport intern feroviar, cu metroul și naval pentru elevi

NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2023

privind acordarea gratuității la transportul public rutier local și metropolitan rutier, transportul public rutier județean și interjudețean pentru elevi

HOTĂRÂRE nr. 811 din 8 septembrie 2023

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți

NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2023

privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți

ORDIN nr. 1.718 din 31 august 2023

pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse – fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României

ORDIN nr. 346/1.718/2023

pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse – fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României

ORDIN nr. 6.154 din 31 august 2023

privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

ORDIN nr. 6.156 din 31 august 2023

privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2024

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 72 din 31 august 2023

pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

ORDONANȚĂ nr. 41 din 31 august 2023

pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

ORDONANȚĂ nr. 38 din 31 august 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2023

pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 31 august 2023

pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice

ORDIN nr. 6.065/1.916/2023

privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 6.250/2.156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale

ORDONANȚĂ nr. 35 din 31 august 2023

pentru modificarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006

ORDIN nr. 1.880 din 28 august 2023

privind aprobarea demarării unei noi sesiuni de depuneri de cereri de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, pentru sectoarele municipiului București și pentru județele Ilfov, Giurgiu, Vaslui, Buzău, Satu Mare, în perioada 2022-2028

ORDIN nr. 2.910 din 28 august 2023

privind organizarea și funcționarea Centrului operativ pentru situații de urgență al Ministerului Sănătății

ORDONANȚĂ nr. 34 din 24 august 2023

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

ORDONANȚĂ nr. 33 din 24 august 2023

privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor

ORDONANȚĂ nr. 32 din 24 august 2023

privind unele măsuri bugetare

ORDIN nr. 3.151 din 18 august 2023

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor pentru digitalizarea IMM-urilor realizată prin huburi de inovare digitală europene (EDIH)”

ORDIN nr. 20.689 din 17 august 2023

pentru modificarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20.898/2022

ORDONANȚĂ nr. 30 din 10 august 2023

pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind utilizarea contribuției de solidaritate instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie

ORDONANȚĂ nr. 28 din 10 august 2023

pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

HOTĂRÂRE nr. 652 din 3 august 2023

privind aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, precum și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024

PROCEDURĂ din 3 august 2023

privind colaborarea și împărțirea responsabilităților între autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în ceea ce privește implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029

ORDIN nr. 2.567 din 1 august 2023

pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea indicatorilor de performanță și de calitate utilizați în vederea selectării unităților sanitare cu paturi, beneficiare ale Fondului pentru calitatea serviciilor medicale, componenta C12 – Sănătate, Planul național de redresare și reziliență al României

ORDIN 2.508/4.493/2023

pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos

HOTĂRÂRE nr. 617 din 27 iulie 2023

privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice

ORDIN nr. 2.496 din 26 iulie 2023

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 661/2023 privind aprobarea Planurilor de acțiune sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2023-2030

LEGE nr. 256 din 21 iulie 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

LEGE nr. 253 din 21 iulie 2023

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

LEGE nr. 252 din 21 iulie 2023

pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

LEGE nr. 251 din 21 iulie 2023

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

LEGE nr. 241 din 20 iulie 2023

pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

ORDIN nr. 2.238 din 20 iulie 2023

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.398/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale

LEGE nr. 245 din 20 iulie 2023

pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

LEGE nr. 243 din 20 iulie 2023

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

LEGE nr. 239 din 19 iulie 2023

pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

LEGE nr. 235 din 19 iulie 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”, precum și pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele m

ORDIN nr. 2.386/555/2023

pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

ORDIN nr. 2.387/554/2023

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

ORDIN nr. 2.396 din 18 iulie 2023

privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

LEGE nr. 232 din 14 iulie 2023

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

LEGE nr. 231 din 14 iulie 2023

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă

LEGE nr. 229 din 14 iulie 2023

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

LEGE nr. 228 din 14 iulie 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006

LEGE nr. 227 din 14 iulie 2023

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate

HOTĂRÂRE nr. 578 din 13 iulie 2023

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru suplimentarea numărului maxim de posturi prevăzut pentru Direcția Națională Anticorupție

ORDONANȚĂ nr. 22 din 13 iulie 2023

pentru modificarea și completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

LEGE nr. 217 din 10 iulie 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002

LEGE nr. 216 din 10 iulie 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

LEGE nr. 213 din 7 iulie 2023

pentru completarea art. 91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

LEGE nr. 212 din 7 iulie 2023

pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

LEGE nr. 205 din 5 iulie 2023

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

LEGE nr. 203 din 5 iulie 2023

pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

LEGE nr. 202 din 5 iulie 2023

pentru aderarea României la Convenția privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris la 21 noiembrie 1997

LEGE nr. 201 din 5 iulie 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea altor acte normative

LEGE nr. 200 din 5 iulie 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative

LEGEA nr. 199 din 4 iulie 2023

învățământului superior

LEGEA nr. 198 din 4 iulie 2023

învățământului preuniversitar

LEGE nr. 194 din 3 iulie 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale

ORDIN nr. 4.966 din 30 iunie 2023

pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și stabilirea venitului maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2023

LEGE nr. 193 din 28 iunie 2023

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

LEGE nr. 191 din 28 iunie 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

LEGE nr. 189 din 28 iunie 2023

pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare

LEGE nr. 187 din 28 iunie 2023

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

LEGE nr. 179 din 22 iunie 2023

pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

ORDIN nr. 1.218 din 21 iunie 2023

pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specialitatea topografie, cadastru și geodezie

HOTĂRÂRE nr. 554 din 12 iunie 2023

pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice 2023-2027

LEGE nr. 178 din 22 iunie 2023

pentru completarea art. 9 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social

LEGE nr. 177 din 22 iunie 2023

pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

HOTĂRÂRE nr. 559 din 22 iunie 2023

privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2023

LEGE nr. 176 din 19 iunie 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice

LEGE nr. 175 din 19 iunie 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

LEGE nr. 172 din 19 iunie 2023

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 15 iunie 2023

privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale

DECRET nr. 899 din 15 iunie 2023

pentru numirea Guvernului României

HOTĂRÂRE nr. 555 din 12 iunie 2023

privind organizarea și funcționarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național

HOTĂRÂRE nr. 554 din 12 iunie 2023

pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice 2023-2027

ORDIN nr. 1.970 din 12 iunie 2023

pentru modificarea Normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 774/2023

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 58 din 12 iunie 2023

privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 12 iunie 2023

pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat

ORDIN nr. 4.439 din 12 iunie 2023

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 11 iunie 2023

pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ

HOTĂRÂRE nr. 539 din 8 iunie 2023

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ-teritoriale

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 55 din 8 iunie 2023

privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 54 din 8 iunie 2023

pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

DECLARAȚIE din 8 iunie 2023

privind politica sectorială de salarizare a personalului din sistemul național de învățământ și stabilirea unor principii generale în vederea îmbunătățirii statutului personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul național de învățământ și valorizarea carierei didactice

ORDIN nr. 1.714 din 6 iunie 2023

privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 9 și a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 8

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 1 iunie 2023

pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat

LEGE nr. 166 din 31 mai 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

LEGE nr. 162 din 31 mai 2023

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

ORDIN nr. 2.228 din 31 mai 2023

pentru aprobarea modelului deciziei de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

LEGE nr. 156 din 30 mai 2023

privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie

LEGE nr. 155 din 30 mai 2023

privind mobilitatea urbană durabilă

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 26 mai 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 26 mai 2023

pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 mai 2023

pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

ORDIN nr. 2.041 din 25 mai 2023

pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023

pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 42 din 24 mai 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

HOTĂRÂRE nr. 477 din 24 mai 2023

privind modificarea descrierii tehnice, a codului de clasificație și actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pen

HOTĂRÂRE nr. 473 din 24 mai 2023

privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

LEGE nr. 133 din 22 mai 2023

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene

LEGE nr. 131 din 22 mai 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

LEGE nr. 130 din 22 mai 2023

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

ORDIN nr. 196 din 22 mai 2023

pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2023 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2023

LEGE nr. 128 din 19 mai 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2022 pentru modificarea și completarea art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

LEGE nr. 126 din 19 mai 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

LEGE nr. 125 din 19 mai 2023

privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

ORDIN nr. 893 din 15 mai 2023

privind actualizarea contravalorii alocației valorice a normelor de hrană acordate personalului poliției locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010

LEGE nr. 123 din 15 mai 2023

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 mai 2023

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

ORDIN nr. 188 din 12 mai 2023

privind modificarea și completarea unor ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în domeniul agriculturii

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 10 mai 2023

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

ORDIN nr. 1.473 din 8 mai 2023

privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008

ORDIN nr. 1.469 din 8 mai 2023

pentru completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

LEGE nr. 111 din 8 mai 2023

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

HOTĂRÂRE nr. 395 din 4 mai 2023

privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

ORDIN nr. 509 din 3 mai 2023

privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022, și pentru instituirea unor măsuri privind derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂRE nr. 372 din 26 aprilie 2023

privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 30 din 26 aprilie 2023

privind modificarea art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 26 aprilie 2023

privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

ORDIN nr. 1.398 din 25 aprilie 2023

pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 20 aprilie 2023

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum și pentru instituirea unor derogări

HOTĂRÂRE nr. 353 din 20 aprilie 2023

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

HOTĂRÂRE nr. 355 din 20 aprilie 2023

privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

HOTĂRÂRE nr. 352 din 20 aprilie 2023

privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale

LEGE nr. 101 din 13 aprilie 2023

pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia și pentru reglementarea unor măsuri privind sălile și grădinile de spectacol cinematografic

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 24 din 12 aprilie 2023

privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 12 aprilie 2023

privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

HOTĂRÂRE nr. 328 din 12 aprilie 2023

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale

ORDIN nr. 1.287 din 6 aprilie 2023

privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 21 din 5 aprilie 2023

privind Statutul lucrătorului cultural profesionist

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 20 din 5 aprilie 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

HOTĂRÂRE nr. 326 din 5 aprilie 2023

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2022 privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții

LEGE nr. 78 din 5 aprilie 2023

pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

ORDIN nr. 1.271 din 3 aprilie 2023

pentru stabilirea plafonului în limita căruia Ministerul Finanțelor asigură activitatea de audit intern la entitățile publice centrale pe bază de protocol de colaborare

LEGE nr. 75 din 31 martie 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice

LEGE nr. 72 din 31 martie 2023

pentru modificarea art. 150 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

ORDIN nr. 1.263/654/2023

privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 din 29 martie 2023

pentru modificarea și completarea unor acte normative

LEGE nr. 69 din 29 martie 2023

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

HOTĂRÂRE nr. 277 din 29 martie 2023

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu

HOTĂRÂRE nr. 274 din 29 martie 2023

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

ORDIN nr. 1.235 din 28 martie 2023

pentru actualizarea cuantumului indemnizației de delegare/detașare și a cuantumului alocației de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

ORDIN nr. 612 din 27 martie 2023

privind modificarea părții introductive a pct. 3.2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1.111/2022

ORDIN nr. 708 din 24 martie 2023

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 6.712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 din 24 martie 2023

privind cadrul de desfășurare a sprijinului financiar și tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

HOTĂRÂRE nr. 259 din 22 martie 2023

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice

ORDIN nr. 2.781 din 21 martie 2023

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a proiectelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.231/2011

ORDIN nr. 768 din 17 martie 2023

pentru aprobarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.B, pentru subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, investiția 2. „Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, schemă de ajutor de minimis, componenta 2. „Păduri și protecția biodiversității”

LEGE nr. 64 din 17 martie 2023

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

LEGE nr. 63 din 17 martie 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

LEGE nr. 62 din 16 martie 2023

pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 13 din 15 martie 2023

pentru modificarea art. 205 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene

ORDIN nr. 406/C din 14 martie 2023

privind prelungirea aplicării, în anul 2023, a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare și a Ordinului ministrului justiției nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției

ORDIN nr. 3.800 din 9 martie 2023

privind structura anului școlar 2023-2024

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 9 martie 2023

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

ORDIN nr. 661 din 6 martie 2023

privind aprobarea Planurilor de acțiune sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2023-2030

LEGE nr. 56 din 3 martie 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGE nr. 49 din 2 martie 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale

HOTĂRÂRE nr. 181 din 1 martie 2023

pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 7 din 1 martie 2023

pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”

ORDIN nr. 344 din 1 martie 2023

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici – 2023, promoția Constantin G. Rarincescu

ORDIN nr. 87 din 1 martie 2023

pentru aprobarea încheierii de convenții cu instituțiile bancare și nebancare privind finanțarea unei scheme de ajutor de stat reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor și a procentului pe care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură îl va înscrie în adeverința eliberată

HOTĂRÂRE nr. 169 din 1 martie 2023

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

HOTĂRÂRE nr. 167 din 1 martie 2023

pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005

ORDIN nr. 78 din 27 februarie 2023

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și criteriile de evaluare profesională a magistraților-asistenți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție și procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora

REGULAMENT din 27 februarie 2023

privind procedura și criteriile de evaluare profesională a magistraților-asistenți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție și procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora

ORDIN nr. 231 din 22 februarie 2023

privind modificarea și completarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

ORDIN nr. 3.704 din 17 februarie 2023

privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

LEGE nr. 16 din 6 ianuarie 2023

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative

LEGE nr. 11 din 6 ianuarie 2023

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

LEGE nr. 378 din 27 decembrie 2022

pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

HOTĂRÂRE nr. 1.550 din 28 decembrie 2022

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale

HOTĂRÂRE nr. 1.548 din 28 decembrie 2022

pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 182 din 28 decembrie 2022

pentru modificarea art. 2^1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

ORDIN nr. 145 din 22 decembrie 2022

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2023 și a bugetului proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

LEGE nr. 373 din 21 decembrie 2022

pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

LEGE nr. 372 din 21 decembrie 2022

pentru completarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

ORDIN nr. 3.237 din 21 decembrie 2022

privind aprobarea modelului de card de energie și a modelului de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari

ORDIN nr. 140 din 21 decembrie 2022

privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2023

LEGE nr. 371 din 20 decembrie 2022

pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

LEGE nr. 364 din 19 decembrie 2022

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

LEGE nr. 362 din 19 decembrie 2022

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice

HOTĂRÂRE nr. 1.507 din 19 decembrie 2022

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

HOTĂRÂRE nr. 1.511 din 19 decembrie 2022

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Educației

HOTĂRÂRE nr. 1.510 din 19 decembrie 2022

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale

HOTĂRÂRE nr. 1.508 din 19 decembrie 2022

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale

LEGE nr. 360 din 16 decembrie 2022

pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023

ORDIN nr. 4.271 din 15 decembrie 2022

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 177 din 14 decembrie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, precum și privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii

ORDIN nr. 3.255 din 14 decembrie 2022

pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, pentru investiția I.1 „Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei

LEGE nr. 356 din 13 decembrie 2022

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene

HOTĂRÂRE nr. 84 din 13 decembrie 2022

privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

HOTĂRÂRE nr. 83 din 13 decembrie 2022

pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

ORDIN nr. 2.518 din 12 decembrie 2022

pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii

ORDIN nr. 3.200 din 8 decembrie 2022

pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I2, pentru investiția I.2 „Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate”, componenta 1. Managementul apei

HOTĂRÂRE nr. 1.449 din 8 decembrie 2022

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii

ORDIN nr. 2.171 din 25 noiembrie 2022

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 166 din 8 decembrie 2022

privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 165 din 8 decembrie 2022

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia

ORDIN nr. 3.165 din 7 decembrie 2022

privind repartizarea și actualizarea sumelor pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare

LEGE nr. 335 din 7 decembrie 2022

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

ORDIN nr. 6.376 din 7 decembrie 2022

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu

ORDIN nr. 3.670 din 6 decembrie 2022

privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice

ORDIN nr. 3.097 din 5 decembrie 2022

pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020

HOTĂRÂRE nr. 1.433 din 29 noiembrie 2022

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

ORDIN nr. 4.189 din 29 noiembrie 2022

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

LEGE nr. 332 din 29 noiembrie 2022

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

LEGE nr. 329 din 29 noiembrie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

ORDIN nr. 3.047 din 29 noiembrie 2022

pentru aprobarea Schemei de finanțare – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 – Turism și cultură, investiția I.4 – Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice

HOTĂRÂRE nr. 1.430 din 29 noiembrie 2022

privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023

HOTĂRÂRE nr. 1.427 din 29 noiembrie 2022

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru finanțarea schemei de sprijin prevăzute la art. 5^3 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației

HOTĂRÂRE nr. 1.424 din 29 noiembrie 2022

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 633/2022 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat

HOTĂRÂRE nr. 1.423 din 29 noiembrie 2022

pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

LEGE nr. 328 din 28 noiembrie 2022

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății

LEGE nr. 327 din 28 noiembrie 2022

pentru modificarea și completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României

ORDIN nr. 2.155/20.917/2022

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității

NORME METODOLOGICE din 25 noiembrie 2022

de aplicare a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității

ORDIN nr. 3.027 din 23 noiembrie 2022

pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A, pentru subinvestiția I.1.A „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, investiția 1: Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, schemă de ajutor de stat, componenta 2: Păduri și protecția biodiversității

LEGE nr. 322 din 22 noiembrie 2022

pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

ORDIN nr. 3.023 din 22 noiembrie 2022

privind modificarea punctului 3 din anexa nr. 1 la Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.121/2022

LEGE nr. 318 din 21 noiembrie 2022

pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

ORDIN nr. 2.325 din 21 noiembrie 2022

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 548/2022 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători

LEGE nr. 316 din 18 noiembrie 2022

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

HOTĂRÂRE nr. 1.385 din 16 noiembrie 2022

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

HOTĂRÂRE nr. 1.383 din 16 noiembrie 2022

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2022-2023, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 154 din 16 noiembrie 2022

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

LEGE nr. 302 din 15 noiembrie 2022

pentru modificarea alineatului (1) al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

LEGE nr. 301 din 15 noiembrie 2022

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

LEGE nr. 305 din 15 noiembrie 2022

privind Consiliul Superior al Magistraturii

LEGE nr. 304 din 15 noiembrie 2022

privind organizarea judiciară

LEGE nr. 303 din 15 noiembrie 2022

privind statutul judecătorilor și procurorilor

ORDIN nr. 2.113/2.813/2022

pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 289/2.170/2013

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 152 din 11 noiembrie 2022

pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 9 noiembrie 2022

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

HOTĂRÂRE nr. 1.362 din 9 noiembrie 2022

pentru repartizarea pe județe a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat

HOTĂRÂRE nr. 1.360 din 9 noiembrie 2022

privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

ORDIN nr. 1.436 din 4 noiembrie 2022

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară

GHIDUL SOLICITANTULUI din 4 noiembrie 2022

pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară

HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 28 octombrie 2022

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

LEGE nr. 297 din 4 noiembrie 2022

pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

LEGE nr. 295 din 4 noiembrie 2022

pentru modificarea art. 52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

LEGE nr. 294 din 4 noiembrie 2022

privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

ORDIN nr. 2.819 din 2 noiembrie 2022

pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice aplicabile clădirilor existente, în etapele de proiectare, execuție și recepție, exploatare și urmărire a comportării în timp pentru îndeplinirea cerințelor nZEB, Indicativ RTC 3 – 2022”

LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2022

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor

ORDIN nr. 20.898 din 1 noiembrie 2022

pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

ORDIN nr. 1.923 din 1 noiembrie 2022

privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligații restante

PROCEDURĂ din 1 noiembrie 2022

de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligații restante

LEGE nr. 288 din 31 octombrie 2022

pentru completarea art. 18^1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

LEGE nr. 287 din 31 octombrie 2022

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum și pentru completarea unor acte normative

LEGE nr. 286 din 31 octombrie 2022

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 146 din 28 octombrie 2022

pentru modificarea și completarea art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 145 din 28 octombrie 2022

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 144 din 28 octombrie 2022

pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 142 din 28 octombrie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 141 din 25 octombrie 2022

pentru completarea articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

ORDIN nr. 1.842 din 20 octombrie 2022

privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale

HOTĂRÂRE nr. 1.268 din 19 octombrie 2022

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism – Masterplanul investițiilor în turism – și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism

HOTĂRÂRE nr. 1.281 din 19 octombrie 2022

pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

HOTĂRÂRE nr. 1.272 din 19 octombrie 2022

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi

ORDIN nr. 2.708 din 18 octombrie 2022

privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021

LEGE nr. 283 din 17 octombrie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

ORDIN nr. 1.705 din 17 octombrie 2022

privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

ORDIN nr. 3.887 din 14 octombrie 2022

privind desemnarea organelor de specialitate ale Ministerului Finanțelor pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, precum și pentru stabilirea creanțelor bugetului de stat, în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment

ORDIN nr. 1.797 din 12 octombrie 2022

privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.363/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 179 „Declarație privind compensația la carburanți”

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei

HOTĂRÂRE nr. 1.237 din 12 octombrie 2022

privind aprobarea Programului național de investiții în infrastructura de sănătate, aferent țintei 377, componenta 12 – Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, precum și a metodologiei de aprobare a investițiilor finanțate din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României

PROGRAMUL NAȚIONAL din 12 octombrie 2022

de investiții în infrastructura de sănătate, aferent țintei 377, componenta 12 – Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României

METODOLOGIE din 12 octombrie 2022

de aprobare a investițiilor din cadrul Programului național de investiții în infrastructura de sănătate finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență al României

HOTĂRÂRE nr. 1.235 din 12 octombrie 2022

privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții

ORDIN nr. 3.160 din 10 octombrie 2022

pentru aplicarea în trimestrul II 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

ORDIN nr. 2.765 din 7 octombrie 2022

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 7 octombrie 2022

pentru sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării

ORDIN nr. 21.494 din 5 octombrie 2022

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 134 din 5 octombrie 2022

privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece

LEGE nr. 280 din 5 octombrie 2022

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

LEGE nr. 278 din 4 octombrie 2022

pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

ORDIN nr. 2.606 din 4 octombrie 2022

pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C3 – Managementul deșeurilor, investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, subinvestiția I1.D. – Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară

ORDIN nr. 2.606 din 4 octombrie 2022

pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C3 – Managementul deșeurilor, investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, subinvestiția I1.D. – Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară

ORDIN nr. 300 din 4 octombrie 2022

pentru stabilirea unei noi sesiuni de depunere a cererii de înscriere în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, aprobat prin Legea nr. 195/2018, precum și a unei noi sesiuni de depunere a cererii de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobat prin Legea nr. 227/2018

ORDIN nr. 3.384 din 3 octombrie 2022

privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

ORDIN nr. 640 din 30 septembrie 2022

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare

LEGE nr. 275 din 30 septembrie 2022

privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

LEGE nr. 274 din 30 septembrie 2022

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 132 din 29 septembrie 2022

privind modificarea și completarea unor acte normative

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 29 septembrie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică

ORDIN nr. 140 din 29 septembrie 2022

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014

LEGE nr. 271 din 28 septembrie 2022

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative

LEGE nr. 270 din 28 septembrie 2022

pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție

ORDIN nr. 136 din 28 septembrie 2022

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor

ORDIN nr. 121 din 28 septembrie 2022

pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piața de energie electrică

ORDIN nr. 118 din 28 septembrie 2022

pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022

ORDIN nr. 1.056 din 28 septembrie 2022

privind regulile minime de transparență în privința cadrului de colaborare recomandat dintre decidenții de la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale și persoanele interesate din societatea civilă, în vederea promovării inițiativelor de politică publică

ORDIN nr. 1.711 din 27 septembrie 2022

pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate de instituțiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

ORDIN nr. 2.062/1.306/2022

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2022

ORDIN nr. 2.615 din 27 septembrie 2022

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

ORDIN nr. 2.614 din 27 septembrie 2022

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020

ORDIN nr. 2.613 din 27 septembrie 2022

pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020

ORDIN nr. 284 din 22 septembrie 2022

privind stabilirea cotei pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigații, realizat până la 30 iunie 2022

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 127 din 21 septembrie 2022

privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 126 din 21 septembrie 2022

privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică de produse/servicii, ale contractelor sectoriale și ale acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării și securității

HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 21 septembrie 2022

pentru completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009

HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 21 septembrie 2022

privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate

PROCEDURĂ din 21 septembrie 2022

de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate

HOTĂRÂRE nr. 1.156 din 21 septembrie 2022

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

ORDIN nr. 1.667/2.194/772/4.079/2022

pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

ANEXE din 16 septembrie 2022

privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

HOTĂRÂRE nr. 1.159 din 21 septembrie 2022

pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu și a art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

HOTĂRÂRE nr. 1.158 din 21 septembrie 2022

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție

HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 21 septembrie 2022

privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

HOTĂRÂRE nr. 1.155 din 21 septembrie 2022

privind aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2022

ORDIN nr. 1.679 din 20 septembrie 2022

pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare

PROCEDURĂ din 20 septembrie 2022

privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private

ORDIN nr. 251 din 16 septembrie 2022

pentru completarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 216/2022 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2022

HOTĂRÂRE nr. 1.153 din 16 septembrie 2022

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației

HOTĂRÂRE nr. 1.152 din 16 septembrie 2022

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat

NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2022

de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat

ORDIN nr. 2.412 din 15 septembrie 2022

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru construcții spitalicești, indicativ NP 015-2022”

REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 septembrie 2022

Normativ pentru construcții spitalicești, indicativ NP 015-2022

ORDIN nr. 128 din 15 septembrie 2022

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 260/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea și controlul examinatorilor care participă la desfășurarea examenelor practice pentru obținerea permisului de conducere, precum și a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

ORDIN nr. 1.654 din 14 septembrie 2022

pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 123 din 14 septembrie 2022

privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

HOTĂRÂRE nr. 1.138 din 14 septembrie 2022

pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023, și pentru stabilirea termenelor de plată a acestora

ORDIN nr. 275 din 13 septembrie 2022

pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul tarifelor de prestări servicii pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile

NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2022

privind calculul tarifelor de prestări servicii pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile

ORDIN nr. 2.119/274/2022

pentru aprobarea procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

ORDIN nr. 1.636 din 12 septembrie 2022

pentru aprobarea Procedurii și a condițiilor de înregistrare a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, precum și pentru stabilirea unor competențe de administrare

PROCEDURĂ ȘI CONDIȚII din 12 septembrie 2022

de înregistrare a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică

ORDIN nr. 1.635 din 12 septembrie 2022

privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

HOTĂRÂRE nr. 115 din 12 septembrie 2022

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

ORDIN nr. 2.367 din 8 septembrie 2022

pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a. “Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, investiția I1. “Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor

ORDIN nr. 2.366 din 8 septembrie 2022

pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. “Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiția I1. “Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor

ORDIN nr. 2.676/588/2022

pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

ORDIN nr. 5.379 din 7 septembrie 2022

pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

CRITERII GENERALE din 7 septembrie 2022

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

ORDIN nr. 1.618 din 7 septembrie 2022

pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărarer

ORDIN nr. 1.021 din 7 septembrie 2022

pentru completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 7 septembrie 2022
privind aprobarea Strategiei naționale de control al tuberculozei în România pentru perioada 2022-2030

STRATEGIE NAȚIONALĂ din 7 septembrie 2022

de control al tuberculozei în România pentru perioada 2022-2030

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 121 din 7 septembrie 2022

privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piață a unor produse fertilizante și pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor

HOTĂRÂRE nr. 113 din 6 septembrie 2022

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei

INSTRUCȚIUNE nr. 3 din 1 septembrie 2022

pentru modificarea și completarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

HOTĂRÂRE nr. 22 din 1 septembrie 2022

privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției

ORDIN nr. 2.048 din 1 septembrie 2022

privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

ORDIN nr. 1.485 din 1 septembrie 2022

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Autorității Feroviare Române – AFER

ORDIN nr. 1.587 din 31 august 2022

privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

PROCEDURĂ din 31 august 2022

de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

ORDIN nr. 5.242 din 31 august 2022

privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023

ORDIN nr. 5.241 din 31 august 2022

privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023

ORDONANȚĂ nr. 36 din 31 august 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție

ANEXE din 31 august 2022

privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023- 2024

ORDONANȚĂ nr. 37 din 31 august 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății

ORDONANȚĂ nr. 34 din 31 august 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

ORDONANȚĂ nr. 33 din 31 august 2022

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare

ORDONANȚĂ nr. 32 din 31 august 2022

privind reglementarea unei măsuri financiar-fiscale și bugetare

ORDIN nr. 4.875 din 30 august 2022

privind aprobarea programului școală-pilot pentru unități de învățământ de nivel liceal, filiera tehnologică învățământ profesional dual

ORDIN nr. 4.871 din 30 august 2022

privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot

ORDIN nr. 1.969 din 29 august 2022

privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 1-16 septembrie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București – S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020

ORDIN nr. 1.968 din 29 august 2022

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale “Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii septembrie 2022

ORDIN nr. 1.967 din 29 august 2022

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2022

ORDIN nr. 784 din 29 august 2022

privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 118 din 26 august 2022

pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 116 din 26 august 2022

pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere, precum și pentru completarea art. 364^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 26 august 2022

pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

ORDIN nr. 238/1.290/2022

pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse – fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României

ORDONANȚĂ nr. 30 din 26 august 2022

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare

ORDONANȚĂ nr. 29 din 26 august 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

ORDONANȚĂ nr. 28 din 26 august 2022

privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I

HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 26 august 2022

privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici

ORDONANȚĂ nr. 22 din 24 august 2022

pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

ORDONANȚĂ nr. 21 din 24 august 2022

pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021

ORDIN nr. 110 din 24 august 2022

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 173/2020

ORDIN nr. 2.261 din 23 august 2022

pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

GHID DE FINANȚARE din 23 august 2022

a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

ORDIN nr. 1.542 din 23 august 2022

privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

HOTĂRÂRE nr. 1.042 din 18 august 2022

privind modificarea art. 4 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

ORDONANȚĂ nr. 20 din 18 august 2022

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

ORDONANȚĂ nr. 19 din 18 august 2022

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

ORDIN nr. 249 din 18 august 2022

privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 463/2019

ORDIN nr. 247 din 18 august 2022

privind aplicarea unor prevederi ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022

HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 18 august 2022

privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal

ORDIN nr. 240 din 17 august 2022

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

ORDIN nr. 1.620 din 16 august 2022

pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

PROCEDURĂ din 16 august 2022

de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, reprezentând amenzi contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022

ORDIN nr. M.125 din 11 august 2022

pentru modificarea și completarea Criteriilor și metodologiei privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101/2011

ORDIN nr. 2.183 din 10 august 2022

pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.196/2018

HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 10 august 2022

privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2022-2023, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

ORDIN nr. 107 din 10 august 2022

privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022

ORDIN nr. 1.831 din 9 august 2022

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete

ORDIN nr. 1.314 din 9 august 2022

privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

ORDIN nr. 190 din 5 august 2022

privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici – 2022, promoția Paul Negulescu

ORDIN nr. 1.810 din 5 august 2022

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale “Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii august 2022

ORDIN nr. 1.981 din 4 august 2022

pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență”, în cadrul axei prioritare 4 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, prioritatea de investiții “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, obiectiv specific “Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19”, acțiunea 4.1.1 “Investiții în activități productive din Programul operațional Competitivitate 2014-2020”

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 august 2022

privind “Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență”, în cadrul axei prioritare 4 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, prioritatea de investiții “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, obiectiv specific “Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19”, acțiunea 4.1.1 “Investiții în activități productive din Programul operațional Competitivitate 2014-2020”

ORDIN nr. 104 din 3 august 2022

pentru modificarea și completarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022

ORDIN nr. 2.367/507/2022

pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

HOTĂRÂRE nr. 993 din 3 august 2022

privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE nr. 982 din 3 august 2022

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

HOTĂRÂRE nr. 988 din 3 august 2022 

privind reacordarea recunoașterii caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigații sau a părților de amenajări de irigații, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România

HOTĂRÂRE nr. 981 din 3 august 2022

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

ORDIN nr. 3.227 din 3 august 2022

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor

ORDIN nr. 103 din 3 august 2022

pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice

PROCEDURĂ din 3 august 2022

privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice

ORDONANȚĂ nr. 18 din 3 august 2022

privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine

ORDONANȚĂ nr. 17 din 3 august 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență

HOTĂRÂRE nr. 975 din 3 august 2022

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al municipiului București

HOTĂRÂRE nr. 974 din 3 august 2022

privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2022

ORDIN nr. 2.341 din 2 august 2022

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014

ORDIN nr. 513 din 2 august 2022

privind completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului duplicat către asigurat, precum și a modalității de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări sociale de sănătate

ORDIN nr. 1.772 din 29 iulie 2022

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003

ORDIN nr. 217 din 28 iulie 2022

privind modificarea anexei Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 “Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

ORDIN nr. 215 din 28 iulie 2022

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

ORDIN nr. 214 din 28 iulie 2022

pentru aprobarea încheierii de convenții cu instituțiile bancare și nebancare privind finanțarea schemei privind ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, precum și a cuantumului de plată înscris în adeverința emisă de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

NORME din 27 iulie 2022

de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

HOTĂRÂRE nr. 955 din 27 iulie 2022
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

HOTĂRÂRE nr. 952 din 27 iulie 2022
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale

ORDIN nr. 1.363 din 25 iulie 2022

pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 179 “Declarație privind compensația la carburanți”

ORDIN nr. 20.953 din 22 iulie 2022

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru “Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 22 iulie 2022

pentru “Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19

LEGE nr. 265 din 22 iulie 2022
privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

NORMĂ nr. 22 din 21 iulie 2022

pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

LEGE nr. 254 din 20 iulie 2022

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a altor acte normative

LEGE nr. 251 din 20 iulie 2022

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A.

LEGE nr. 248 din 20 iulie 2022

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative

LEGE nr. 247 din 20 iulie 2022

pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor

LEGE nr. 246 din 20 iulie 2022

privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

LEGE nr. 244 din 20 iulie 2022

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937

LEGE nr. 243 din 20 iulie 2022

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

LEGE nr. 242 din 20 iulie 2022

privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate

LEGE nr. 241 din 20 iulie 2022

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

LEGE nr. 240 din 20 iulie 2022

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială

LEGE nr. 239 din 20 iulie 2022

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

LEGE nr. 238 din 20 iulie 2022

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

LEGE nr. 237 din 19 iulie 2022

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

LEGE nr. 236 din 19 iulie 2022

privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

LEGE nr. 233 din 19 iulie 2022

privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar

HOTĂRÂRE nr. 926 din 20 iulie 2022

privind înființarea Comitetului Național pentru Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale

LEGE nr. 231 din 19 iulie 2022

privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2021-2027

LEGE nr. 230 din 19 iulie 2022

privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

LEGE nr. 229 din 19 iulie 2022

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții

LEGE nr. 228 din 19 iulie 2022

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

LEGE nr. 227 din 19 iulie 2022

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

LEGE nr. 226 din 19 iulie 2022

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene

LEGE nr. 225 din 19 iulie 2022

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale

DECIZIE nr. 415 din 18 iulie 2022

privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbările climatice în agricultură

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 15 iulie 2022

privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 112 din 15 iulie 2022

privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 15 iulie 2022

pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 110 din 15 iulie 2022

privind preluarea de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale prin unitățile teritoriale subordonate a unor creanțe bugetare aflate în administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului asupra unor societăți deținătoare de bunuri utile facilitării și fluidizării transportului de resurse strategice și ale rezervelor de stat

ORDONANȚĂ nr. 16 din 15 iulie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale

ORDONANȚĂ nr. 15 din 15 iulie 2022

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

LEGE nr. 213 din 14 iulie 2022

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate

LEGE nr. 216 din 14 iulie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022

privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative

ORDIN nr. 192 din 13 iulie 2022

pentru aprobarea diferenței cantităților de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2022-31 martie 2022 determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare

ORDIN nr. 1.286 din 13 iulie 2022

pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia

HOTĂRÂRE nr. 900 din 13 iulie 2022

privind actualizarea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru actualizarea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare

HOTĂRÂRE nr. 897 din 13 iulie 2022

privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

LEGE nr. 212 din 12 iulie 2022

privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

LEGE nr. 209 din 11 iulie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări

LEGE nr. 208 din 11 iulie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

LEGE nr. 207 din 11 iulie 2022

pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România

LEGE nr. 204 din 8 iulie 2022

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

LEGE nr. 202 din 8 iulie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie

HOTĂRÂRE nr. 875 din 6 iulie 2022

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021

REGULAMENT din 7 iulie 2022

de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Cetățenie

NORME METODOLOGICE din 6 iulie 2022 de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021

HOTĂRÂRE nr. 873 din 6 iulie 2022

pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă

CIRCULARĂ nr. 17 din 6 iulie 2022

privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

HOTĂRÂRE nr. 868 din 6 iulie 2022

privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării programelor naționale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027

LEGE nr. 198 din 6 iulie 2022

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice

HOTĂRÂRE nr. 854 din 30 iunie 2022

privind aprobarea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030

STRATEGIE MULTIANUALĂ din 30 iunie 2022

pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030

HOTĂRÂRE nr. 841 din 29 iunie 2022

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2016

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 29 iunie 2022

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 iunie 2022

privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare “StudentInvest” și “FamilyStart”, precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 93 din 29 iunie 2022

privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 29 iunie 2022

pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 iunie 2022

privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 90 din 29 iunie 2022

privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

ORDIN nr. 1.528 din 29 iunie 2022

privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor

PROCEDURĂ din 29 iunie 2022

de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor

ORDIN nr. 1.525 din 29 iunie 2022

privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară

PROCEDURĂ din 29 iunie 2022

de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară

HOTĂRÂRE nr. 3 din 28 iunie 2022

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020

NORMĂ nr. 21 din 28 iunie 2022

pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 iunie 2022

privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei de cloud guvernamental, precum și pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 27 iunie 2022

pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale

HOTĂRÂRE nr. 831 din 27 iunie 2022

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

NORME METODOLOGICE din 27 iunie 2022

de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

HOTĂRÂRE nr. 830 din 27 iunie 2022

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

HOTĂRÂRE nr. 829 din 27 iunie 2022

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă

NORME METODOLOGICE din 27 iunie 2022

de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă

HOTĂRÂRE nr. 828 din 27 iunie 2022

pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

HOTĂRÂRE nr. 827 din 27 iunie 2022

pentru modificarea și completarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020

ORDIN nr. 1.254 din 24 iunie 2022

pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 – Educație, investiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

GHID SPECIFIC din 24 iunie 2022

privind Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 – Educație, investiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

HOTĂRÂRE nr. 800 din 23 iunie 2022

pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare și a grupurilor de lucru pentru descentralizarea competențelor

LEGE nr. 188 din 22 iunie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

LEGE nr. 186 din 22 iunie 2022

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

LEGE nr. 187 din 22 iunie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

ORDIN nr. 2.964/C din 22 iunie 2022

pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

LEGE nr. 184 din 21 iunie 2022
pentru instituirea zilei de 24 iunie ca “Ziua Iei”
DECIZIE nr. 371 din 20 iunie 2022
privind constituirea Comisiei interministeriale pentru clarificarea situației terenurilor aferente zonei costiere aflate în proprietatea statului român

ORDIN nr. 1.648 din 21 iunie 2022

privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație

ORDIN nr. 20.827 din 17 iunie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul PNCDI III”, asociată Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015

ORDIN nr. 20.826 din 17 iunie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 3 – Cooperare europeană și internațională”, asociată Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 iunie 2022
privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normativepentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”

ORDIN nr. 1.097 din 17 iunie 2022

pentru modificarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 80 din 16 iunie 2022
privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar

HOTĂRÂRE nr. 785 din 16 iunie 2022 
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

HOTĂRÂRE nr. 781 din 16 iunie 2022
privind înființarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 iunie 2022
privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 iunie 2022 
privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență
HOTĂRÂRE nr. 779 din 16 iunie 2022
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Sănătății, precum și de către unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestuia și termenele de menținere a acestora în nivelurile de secretizare
HOTĂRÂRE nr. 754 din 8 iunie 2022
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

ORDIN nr. 3.975 din 7 iunie 2022

privind aprobarea Planului-cadru de învățământ pentru grupele de intervenție timpurie organizate pentru copiii cu dizabilități senzoriale/dizabilități senzoriale multiple și a Metodologiei privind acordarea serviciilor de intervenție timpurie pentru grupele de copii cu dizabilități senzoriale/dizabilități senzoriale multiple

METODOLOGIE din 7 iunie 2022

privind acordarea serviciilor de intervenție timpurie pentru grupele de copii cu dizabilități senzoriale/dizabilități senzoriale multiple