PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Articolul 33

Transparența veniturilor salariale

(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;

e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;

f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

(1^1) Autoritățile și instituțiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.(la 31-03-2018, Articolul 33 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )(1^2) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (1^1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.(la 31-03-2018, Articolul 33 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.

(3) Inspecția Muncii are competența de a constata și sancționa contravenția prevăzută la alin. (2).

(4) Contravenției prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională.(la 09-01-2020, Articolul 33 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finaleAceastă lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.