PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Administrația în folosul cetățenilor
Interviuri cu primarii din România

FIȘĂ DE PRIMAR: Domnul VASILE ANDRICIUC, primar comuna ȘCHEIA

 • Precizaţi la al câtelea mandat de primar sunteţi: al 5lea
 • Precizaţi perioada fiecărui mandat de primar: 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024.
 • Puteţi formula un motto relevant / o idee fundamentală care să vă reprezinte pe dvs. şi/sau comunitatea al cărui prim edil sunteţi.
Lucrurile cele mai importante în viață pentru comunitate au fost și rămân provocările. Nu întotdeauna  succesele te înalță: curajul de a continua este ceea ce contează. Omul sfințește locul.    
 • Care sunt principalele atuuri care au contribuit la alegerea / realegerea dumneavoastră ca primar?
Comunicarea permanentă, seriozitatea și managementul organizațional au fost atuurile pentru care am fost votat de către locuitorii comunei Șcheia, pentru cele cinci mandate. M-au interesat viața și trăirile lor, nevoile și îngrijorările lor. Am făcut multe, dar mai sunt multe de făcut în comunitatea pe care o administrez. Cunoașterea, inițiativa, perseverența și combativitatea sunt principii care au contribuit la alegerea mea.
 • Care a fost cele mai importante realizări ale dumneavoastră ca primar în mandatul anterior ?
Consolidarea, restaurarea și conservarea ansamblului bisericesc Sf. Ilie (Biserică, Clopotniță, Zid de incintă) din satul Sf. Ilie, com. Șcheia, jud. Suceava
Modernizare drumuri comunale în comuna Șcheia finanțat prin FDADR    
 • Ce proiecte au fost finalizate în ultimii doi ani? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
Consolidarea, restaurarea și conservarea ansamblului bisericii Sf. Ilie (Biserică, clopotniță, zid de incintă) din satul Sf. Ilie, com. Șcheia, jud. Suceava
Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Șcheia, județul Suceava
Amenajare trotuare parcări si lucrări de scurgere a apelor pluviale covor asfaltic pe DC 74 in lungime 1332  m, drum pozitia inventar nr. 61 în lungime de 345,75 m și modernizare drum lateral pe o lungime de 132 m în comuna Șcheia, județul Suceava
Amenajare trotuare lucrări de scurgere a apelor pluviale în sat Șcheia și Mihoveni
 • Care sunt programele şi proiectele pe care le aveţi în derulare în acest moment? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
 • Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny?
  Modernizare drumuri comunale din satele Șcheia, Sf. Ilie, Mihoveni, din Comuna Șcheia
 • Prin PNRR?
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților anexe
Achiziție autobuze electrice pentru transport metropolitan Suceava – în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava
 • Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?
Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020 – POIM
Creșterea Eficienței energetice a Infrastructurii de iluminat public în COMUNA SCHEIA, județul Suceava – AFM
Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare Sat. Mihoveni – PNDL
Administrativ și Gospodărire Comunală, din cadrul Primăriei comunei Șcheia, județul Suceava – GAL Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor din localitatea Șcheia-Buget local
Complex Cultural Sportiv Șcheia, în comuna Șcheia, județul Suceava-Buget local
Extinderea rețelei de ditribuție a energiei electriceîn vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor în loc. Sf. ilie, str. Făgărașului, jud. Suceava-Buget local
Reabilitare Școala din sat Sfântu Ilie, comuna Șcheia, Jud Suceava  -Buget local
 • Ce proiecte vă propuneţi să demaraţi în următoarea perioadă? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
 • Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny?
Avem 2 proiecte: Modernizare drumuri comunale din satele Șcheia, Sf. Ilie, Mihoveni, din Comuna Șcheia (Lot 2)
Înființare rețele de distribuție gaze naturale în satul Mihoveni și extindere de distribuție gaze naturale în satul Sfântu Ilie.
 • Prin PNRR?
CENTRU COMUNITAR INTEGRAT
 • Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?
Grădinița cu program normal Sfântu Ilie        
 • De ce potențial turistic dispune în prezent comunitatea dumneavoastră? Prezentaţi principalele obiective turistice.
Potențialul turistic natural şi antropic variat a determinat dezvoltarea unor tipuri specifice de turism precum: turismul festivalier, cultural, de afaceri, recreativ și de agrement. Ne dorim dezvoltarea agroturismului, prin promovarea obiectivelor turistice, crearea de spații și trasee pentru cei ce iubesc natura, prin atragerea de turiști în zonă și dezvoltarea de Puncte Gastronomice Locale, prin care cetățenii pot oferi cazare și mese tradiționale, alături de modernizarea serviciilor de utilități publice și eficientizarea acestora.
 • Care sunt manifestările culturale / sportive / recreative cele mai reprezentative pe care le organizaţi în comunitatea dvs.?
 În comună sunt organizate evenimente locale anuale, după cum urmează:
– În fiecare an, în ziua de 20 iulie, are loc sărbătoarea “Zilele satului Sfântu Ilie”.

– “Zilele satului Mihoveni” sunt organizate în fiecare an, în data de 15 august.  
 • Care este viziunea dumneavoastră pentru dezvoltarea de ansamblu a localităţii pe care o reprezentaţi?
Comuna Șcheia are un potențial mare de dezvoltare, în special în sectorul economic. Cresterea calitatii vietii locuitorilor comunei Șcheia prin dezvoltarea infrastructurii, imbunatatirea mediului, diversificarea economiei si utilizarea durabila a terenurilor agricole. De asemenea, se pledează pentru calitate în administrația publică prin obținerea și menținerea unui sistem de elită în furnizarea serviciilor catre beneficiari, în acord cu standardele și normele de calitate la nivelul UE.
 • Ce măsuri aţi luat / veţi lua pentru o relaţie cât mai deschisă cu cetăţenii şi alţi parteneri de dialog din comunitatea dvs.? 
Ușa primarului e permanent deschisă pentru cetățeni. Pentru o relație cât mai deschisă cu cetăţenii şi alţi parteneri de dialog, se prioritizează măsuri privind debirocratizarea vizibilă atât în cadrul primăriei cât și pentru cetățeni. Interoperabilitatea sistemelor și registrelor să fie redusă, să se simplifice și să se accelereze procesele din administrația locală.
 • Despre ce alte lucruri importante din comunitatea dvs. aţi dori să mai spuneţi ceva?
Comuna Șcheia va deveni o comună prosperă şi durabil , care va îmbunătății condițiile de viață ale populației comunei prin asigurarea accesului la utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de noi locuri de muncă. Va realiza creștere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, servicii, prin facilitarea colaborării orientate către toate categoriile de populație şi întreprinzători din mediul economic, prin înființarea unui centru local de cooperare economică. Va sprijini transformările din învățământul local, va înființa o școală profesională şi va menține calitatea actului didactic şi a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi combaterea abandonului școlar şi promovarea conceptului de învățare continuă, astfel încât toate categoriile socioprofesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea. Va oferi oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie sub forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri. Va îmbunătăți accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum şi garantându-se protecția factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor naturale locale.

ALTE INTERVIURI: