PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Opinii Experți

Ghid privind constatarea și sancționarea de către organele fiscale locale a  contravențiilor

Ghid privind constatarea și sancționarea de către organele fiscale locale a contravențiilor
Art. 3 din Legea prevenirii nr. 270/2017 prevede obligativitatea autorităților/instituțiilor publice cu atribuții de control și constatare a contravențiilor de a elabora și de a difuza materiale documentare și ghiduri și de a aloca pe pagina de internet secțiuni speciale dedicate informării publice privind:
– legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;
– indicarea, distinct, a faptelor contravenționale și a sancțiunilor/a altor măsuri aplicabile;
– drepturile și obligațiile autorităților/instituțiilor publice în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități.
Prevederile referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor aplicabile de către organele fiscale locale sunt:

– Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal;
– H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
– Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;
– O. G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor;
– Legea prevenirii nr. 270/2017;
– H.G. nr. 33/2018, privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii nr. 270/2017;
– Legea nr. 203/2018, privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.
Faptele contravenționale pentru care organele fiscale locale au competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale precum și sancțiunile aplicabile sunt:

1. DEPUNEREA PESTE TERMEN A DECLARAȚIILOR DE IMPUNERE PREVĂZUTE ÎN Titlul IX din LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, PENTRU:

A. CLĂDIRI
art. 461 alin. (2) – În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii.
art. 461 alin. (6) – În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective.
art. 461 alin. (7) – În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii).
art. 461 alin. (10) lit. c) – Atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.
art. 461 alin. (12) – În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.
art. 461 alin. (13) – În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă).

B. TERENURI
art. 466 alin. (2) – În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii. Punctul 90 alin. (1) din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal prevede – În sensul prevederilor art. 466 alin. (2) din Codul fiscal obligaţia de depunere a declaraţiei revine şi contribuabililor care înstrăinează terenul.
art. 466 alin. (5) – În cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței.
art. 466 alin. (7) lit. c) – Atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.
art. 466 alin. (9) – În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.
art. 466 alin. (10) – În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

C. MIJLOACE DE TRANSPORT
art. 471 alin. (2) – În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii. Punctul 128 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal prevede – Orice persoană fizică sau persoană juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la organul fiscal al autorităţilor administraţiei publice locale în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul fiscal, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui obiect impozabil.
art. 471 alin. (4) – În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii
art. 471 alin. (5) – În cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită.
art. 471 alin. (6) lit. b) – Locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente.
art. 471 alin. (6) lit c) – La încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

D. CERTIFICATE, AVIZE ŞI AUTORIZAŢII
art. 474 alin. (7) lit c) – În termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
art. 474 alin. (11) – În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

E. AFIȘAJ RECLAMĂ PUBLICITATE
art. 478 alin. (5) – Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj.

F. SPECTACOLE
art. 483 alin. (2) – Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.
Depunerea peste termen a declarațiilor menționate mai sus se sancționează cu amendă de la 83 lei la 331 lei în cazul persoanelor fizice și cu amendă de la 332 lei la 1324 lei în cazul persoanelor juridice, valori actualizate aplicabile în anul 2023. Cuantumul limitelor amenzilor se actualizează anual cu rata inflației prin hotărâre a consiliului local.

2. NEDEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE IMPUNERE PREVĂZUTE ÎN TITLUL IX din LEGEA NR. 227/2015, PRIVIND CODUL FISCAL
Nedepunerea declarațiilor menționate la punctul 1 se sancționează cu amendă de la 331 lei la 825 lei în cazul persoanelor fizice și cu amendă de la 1.324 lei la 3.300 lei în cazul persoanelor juridice, valori actualizate aplicabile în anul 2023. Cuantumul limitelor amenzilor se actualizează anual cu rata inflației prin hotărâre a consiliului local.

3. ÎNCĂLCAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND TIPĂRIREA, ÎNREGISTRAREA, VÂNZAREA, EVIDENȚA ȘI GESTIONAREA, DUPĂ CAZ, A ABONAMENTELOR ȘI A BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE.
Sancțiunea: amendă de la 385 lei la 1.873 lei în cazul persoanelor fizice și cu amendă de la 1.540 lei la 7.492 lei în cazul persoanelor juridice, valori actualizate aplicabile în anul 2023. Cuantumul limitelor amenzilor se actualizează anual cu rata inflației prin hotărâre a consiliului local .

4. NEÎNDEPLINIREA DE CĂTRE CONTRIBUABIL/PLĂTITOR LA TERMEN A OBLIGAȚIILOR DE DECLARARE PREVĂZUTE DE LEGE, A BUNURILOR ȘI VENITURILOR IMPOZABILE SAU, DUPĂ CAZ, A IMPOZITELOR, TAXELOR, CONTRIBUȚIILOR ȘI A ALTOR SUME, PRECUM ȘI ORICE INFORMAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU IMPOZITELE, TAXELE, CONTRIBUȚIILE, BUNURILE ȘI VENITURILE IMPOZABILE, DACĂ LEGEA PREVEDE DECLARAREA ACESTORA, CU EXCEPȚIA OBLIGAȚIILOR DE DECLARARE PREVĂZUTE ÎN TITLUL IX DIN LEGEA NR. 227/2015, PRIVIND CODUL FISCAL
Sancțiunea: amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice

5. NERESPECTAREA DE CĂTRE CONTRIBUABIL/PLĂTITOR A OBLIGAȚIEI DE A DA O DECLARAȚIE LA FINALIZAREA INSPECȚIEI FISCALE
art. 118 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 – La finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul/plătitorul este obligat să dea o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru inspecția fiscală. în declarație se menționează și faptul că au fost restituite toate documentele solicitate și puse la dispoziție de contribuabil/plătitor;
Sancțiunea: amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

6. NERESPECTAREA DE CĂTRE CONTRIBUABIL/PLĂTITOR A OBLIGAȚIEI DE A PĂSTRA, PRECUM ȘI A OBLIGAȚIEI DE A PREZENTA ORGANULUI FISCAL, A DATELOR ARHIVATE ÎN FORMAT ELECTRONIC ȘI A APLICAȚIILOR INFORMATICE CU AJUTORUL CĂRORA LE-A GENERAT
art. 109 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – În cazul în care evidențele contabile și fiscale sunt ținute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic contribuabilul/plătitorul este obligat să păstreze și să prezinte aplicațiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat
Sancțiunea: amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Dintre faptele contravenționale menționate mai sus cel mai des întâlnite în practica organelor fiscale locale sunt depunerea peste termenul legal și nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute în Titlul IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

În cazul dobândirii unui bun impozabil de către un contribuabil este important a se stabili data dobândirii bunului, de la respectiva dată începând să curgă termenul de 30 de zile în interiorul căruia acesta trebuie să depună declarația de impunere. Data dobândirii este considerată:
a. în cazul bunurilor dobândite prin hotărâri judecătoreşti – data rămânerii definitive şi irevocabile/ definitive şi executorii a hotărârii judecătoreşti, după caz;
b. pentru clădirile nou-construite:
– pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
– pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
– pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri
c. în cazul bunurilor dobândite prin acte între vii, translative ale dreptului de proprietate – data menţionată în actul respectiv. Ca excepție de la această regulă în cazul mijloacelor de transport dobândite în alt stat decât România, termenul de 30 de zile în care trebuie depusă declarația de impunere se calculează începând cu data eliberării cărţii de identitate a vehiculului (CIV) de către Registrul Auto Român;
d. în cazul contractelor de leasing financiar – data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului.
Conform prevederilor art. 4 din Legea prevenirii nr. 270/2017 în cazul constatării unei contravenții agentul constatator nu aplică direct sancțiunea cu amendă contravențională ci prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei aplică sancţiunea avertismentului. La procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu anexează un plan de remediere având în vedere că faptele contravenționale menționate mai sus nu au un caracter continuu.
Agentul constatator are obligaţia să verifice în registrul unic de control şi în evidenţele autorităţii/instituţiei publice din care face parte, dacă persoana care urmează a fi sancționată contravențional a beneficiat anterior de prevederile Legii prevenirii.
În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii avertismentului în condiţiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 270/2017 contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, contravenientul fiind decăzut din beneficiul Legii prevenirii.
Persoana sancționată contravențional cu amendă poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal.

ALTE OPINII ALE EXPERȚILOR: