PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Opinii Experți

Etapele privind realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii și a lucrărilor de investiții la construcțiile existente

I.Precizări referitoare la etapele privind realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente.

Precizările referitoare la realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, denumite în continuare “realizarea obiectivelor de investiţii”, sunt aplicabile pentru lucrările finanţate total sau parţial din fonduri publice puse la dispoziţie din:

 1. bugetul de stat;
 2. bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti;
 3. bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi din bugetele locale, după caz;
 4. bugetul asigurărilor sociale de stat;
 5. bugetele fondurilor speciale;
 6. bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
 7. bugetele instituţiilor publice autonome;
 8. bugetul trezoreriei statului;
 9. fonduri rambursabile care reprezintă instrumente ale datoriei publice locale, contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale; 
 10. bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;
 11. bugetul fondurilor externe nerambursabile.

 

II.Temeiul legal în baza căruia se desfăşoară etapele realizării obiectivelor de investiţii.

 

Pentru realizarea obiectivelor de investiţii vor fi avute în vedere prevederile din legislaţia din domeniu, cu modificările şi comptetărite ulterioare, aplicabile la data etapei din parcursul privind:

 • Iniţierea şi proiectarea;
 • Execuţia (realizarea propriu-zisã, urmãrirea pe parcursul execuţiei);
 • Exploatarea (punerea în funcţiune, utilizarea şi întreţinerea obiectivului).

 

Principalele acte normative, cu modificările şi comptetărite ulterioare, care trebuie avute în vedere la realizarea obiectivelor de investiţii vor fi:

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
 • Hotărârea Guvernului nr. 624/2015 pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice;
 • Legea nr.350/2001 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea şi execuţia lucrăritor de construcţii;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate;
 • Legea nr. 10/1991 privind calitatea în construcţii;
 • Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 • Normativul C 56-85 pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;
 • Orice alte acte normative care fac referire la realizarea obiectivelor de investiţii, cu aplicabilitate până la intrarea în vigoarea a actelor normative menţionate mai sus;
 • Orice alte acte normative care au în cuprinsul lor prevederi prin care se reglementează realizarea unor obiective/proiecte din oricare categorie de investiții.

 

III. Etapele de realizare a obiectivelor de investiţii, în ordine succesivă obligatorie:

 

 1. Beneficiarii investiţiilor, pe toatã perioada de realizare a obiectivelor de investiţii, au obligaţia:
 • să asigure şi să verifice necesitatea şi oportunitatea, precum şi legalitatea, realitatea şi regularitatea pentru iniţierea, finanţarea, proiectarea, execuţia, recepţia, decontarea, punerea în funcţiune, utilizarea şi întreţinerea obiectivului de investiţii;
 • să monitorizeze calitatea investiţiei şi conformitatea cu proiectul tehnic, precum şi a materialelor puse în operă;
 • să urmărească respectarea condiţiilor privind derularea contractului şi să hotărască, pe baze legale, necesitatea încheierii de acte adiţionale de diminuãri de alocaţii bugetare anuale, de suplimentãri de valori contractate, de decalãri de termene de predare sau prelungiri ale duratei de execuţie;
 • să facă recepţia pe faze şi la terminarea lucrãrilor, precum şi recepţia finală;
 • să efectueze plata lucrărilor în baza facturilor emise de executant, conform stadiilor fizice executate şi a recepţiilor în cauză;
 • să urmărească comportarea în exploatare a construcţiei pe perioada de garanţie, să întocmească cartea tehnică a construcţiei şi să respecte instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului de investiţii.

 

B.Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, beneficiarul având obligaţia parcurgerii următoarelor etape succesive:

 1. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de programele prin care este reglementată finanţarea obiectivelor de investiţii;
 2. Întocmirea notelor de fundamentare, elaborarea notelor conceptuale şi a temelor de proiectare prin care se fundamentează necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor și aprobarea acestora de către autoritățile deliberative;
 3. Cuprinderea cheltuielilor pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale în bugetele iniţiale anuale sau în rectificările bugetare, în baza programelor de investiții publice întocmite de ordonatorii principali de credite, constituite ca anexe la bugete – cu menţionarea informațiilor financiare şi a celor nefinanciare – şi aprobarea acestora de către autoritățile deliberative;
 4. Cuprinderea obiectivului de investiţii în programul anual al achiziţiilor publice şi în strategia anuală de achiziţii, precum şi aprobarea acestora de către autoritățile deliberative;
 5. Eliberarea certificatului de urbanism şi a informaţilor, studiilor, avizelor sau expertizelor solicitate prin acesta;
 6. Întocmirea şi aprobarea documentaţiei în baza cãruia se contracteazã elaborarea studiului de prefezabilitate/studiului de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii;
 7. Organizarea achiziţiei şi contractarea pentru realizarea studiului de prefezabilitate/studiului de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii;
 8. Întocmirea rapoartelor privind procedurile de atribuire şi a dosarelor de achiziţie pentru realizarea studiului de prefezabilitate/studiului de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii;
 9. Recepţia şi plata studiului de prefezabilitate/studiului de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii;
 10. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor aferenţi obiectivului de investiţii ca urmare a realizării proiectului din faza SF/DALI, de către autoritățile deliberative;
 11. Întocmirea şi aprobarea documentaţiei specifice contractãrii proiectului tehnic pentru execuţie (PT), a caietelor de sarcini pentru execuţie (CS), a detaliilor şi documentaţiilor de execuţie (DDE) şi a proiectului pentru autorizaţia de construire/desfiinţare (PAC) pentru lucrările corespunzătoare obiectivului de investiţii;
 12. Organizarea achiziţiei şi contractarea pentru realizarea proiectului tehnic pentru execuţie (PT), a caietelor de sarcini pentru execuţie (CS), a detaliilor şi documentaţiilor de execuţie (DDE) şi a proiectului pentru autorizaţia de construire/desfiinţare (PAC) pentru lucrările corespunzătoare obiectivului de investiţii;
 13. Întocmirea rapoartelor privind procedurile de atribuire şi a dosarelor de achiziţie pentru această fază de proiectare;
 14. Recepţia şi plata proiectului pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor, a proiectului tehnic de execuţie şi şi a celorlalte documentaţii corespunzătoare obiectivului de investiţii;
 15. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor aferenţi obiectivului de investiţii rezultaţi, ca urmare a realizării proiectului din faza PT, dacă sunt modificări faţă de indicatorii din faza SF/DALI, de către autoritățile deliberative;
 16. Eliberarea autorizaţiei de construire şi a îndeplinirii condiţiilor privind eliberarea acesteia;
 17. Întocmirea şi aprobarea documentaţiei în baza cãruia se contracteazã execuţia lucrărilor corespunzătoare realizării obiectivului de investiţii;
 18. Organizarea achiziţiei şi contractarea pentru executarea lucrărilor corespunzătoare realizării obiectivului de investiţii;
 19. Întocmirea rapoartelor privind procedurile de atribuire şi a dosarelor de achiziţie;
 20. Recepţia şi plata lucrărilor executate corespunzătoare realizării obiectivului de investiţii;
 21. Realizarea stadiilor fizice raportate, respectarea soluţiilor din proiectul tehnic sau potrivit modificărilor aprobate, conformitatea lucrărilor executate şi a materialelor puse în operă;
 22. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei pe perioada de garanţie, întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi respectarea instrucţiunilor de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului de investiţii.

ALTE OPINII ALE EXPERȚILOR:

Iluminat Arhitectural – Tobimar

Proiectarea iluminatului arhitectural se concentrează pe îmbunătățirea designului clădirilor și a altor structuri fizice folosind lumină. Acest lucru se poate face cu lumină naturală, lumină