PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Opinii Experți

Programul Anual de Activitate al Consiliului Local/Județean

1.Introducere

Autoritățile publice locale deliberative (consiliile locale și județene) trebuie să lucreze predictibil, planificat. Previziunea acțiunilor administrative conduce la predictibilitatea acțiunilor din societate, astfel că este necesară o planificare a activităților acestora.

Programul Anual de Activitate al Consiliului Local (PAACL)[1] reprezintă un instrument de planificare anuală a acțiunilor autorităților deliberative – consilii loale și județene. La sfârsitul anului, pentru anul următor, consiliul local/județean realizează o planificare a proiectelor de hotărâri, pe luni calendaristice, pe care intenționează să le supună dezbaterii și aprobării.  Pentru a putea fi introduse în PAACL, proiectele trebuie să îndeplinească anumite condiții de maturitate și oportunitate.

PAACL este un instrument de lucru, de planificare strategică, utilizabil la nivelul administrației publice locale din România, fiind construit în conformitate cu prevederile legale ce reglementează organizarea și funcționarea autorităților publice locale.

Procesul de elaborare, implementare și monitorizare a PAACL este coordonat de către Secretarul General al UAT.

Programul Anual de Activitate al Consiliului Local se realizează cu ajutorul unui sistem informatic destinat realizării, planificării și monitorizării sale. 

Pot introduce proiecte de hotărâri în PAACL consilierii locali, primarul si aparatul de specialitate, instituțiile aflate în coordonarea CL, cetățenii și organizațiile neguvernamentale, alte instituții publice.

Obiectivele elaborării PAACL:

 • Creșterea predictibilității acțiunilor CL prin planificare;
 • Asigurarea prioritizării proiectelor de hotărâri ale CL;
 • Îmbunătățirea actului de reglementare la nivelul autorităților publice locale prin planificarea și pregătirea fundamentată a proiectelor de hotărâri cu impact asupra comunității.

 

 1. Roluri privind elaborarea și implementarea PAACL

Consiliul local/județean aprobă prin hotărâre metodologia de aplicare a PAACL și își asumă utilizarea acestuia, ia act de Programul Anual de Activitate al Consiliului Local întocmit pe baza propunerilor, de rapoartele de monitorizare și  Raportul anual de monitorizare a implementării PAACL. 

Secretarul General al UAT coordonează procesul de elaborare, monitorizare și evaluare PAACL, analizează și formulează observații asupra propunerilor de proiecte de hotărâri formulate de inițiatori, monitorizează corelarea dintre propunerile de proiecte de hotărâri introduse în PAACL și documentele strategice ale UAT.

De asemenea, întocmește Nota prin intermediul căreia informează CL/CJ cu privire la elaborarea PAACL și Raportul anual de implementare PAACL, care este prezentat spre informare CL/CJ. Întocmește rapoarte de monitorizare semestriale care sunt prezentate spre informare CL, precum și raportări periodice asupra evolutiei implementării PAACL și sprijină metodologic înițiatorii în elaborarea PAACL și utilizarea platformei IT.

La nivelul aparatului de specialitate al primarului/președintelui consiliului județean se va desemna prin dispoziție o echipă tehnică formată din minimum două persoane cu responsabilități în procesul de elaborare şi implementare a PAACL, pe lângă SG. Procesul de elaborare şi implementare PAACL va fi coordonat de către Secretarul General.

Consilierii locali/județeni și primarul/președintele CJ pot formula observații pe fișele introduse, după caz, urmăresc stadiul unei fișe și semnalează eventualele neconcordanțe către Secretarul General, monitorizează procesul de implementare PAACL și se asigură că proiectele de hotărâri vor fi supuse aprobării la termenul propus.

 

3.Criterii pentru introducerea de proiecte în PAACL

Fac obiectul PAACL toate proiectele de hotărâri care vizează domenii strategice și au ca sursă:

 • Programul de guvernare
 • Strategii naționale
 • Strategii regionale
 • Strategii județene
 • Strategia de dezvoltare a localității
 • Planul CAF
 • Planul Strategic Instituțional
 • Strategia de achiziții
 • Planul de Mobilitate Urbana
 • Strategia de Eficiență Energetică
 • Transpunerea directivelor europene
 • Procedurile de infringement
 • Propunere a inițiatorului cu impact semnificativ în domeniul reglementat (pentru care există sau se vor elabora până la prezentarea în ședința Consiliului local/județean analize/studii /alte documente relevante).

Așadar, se vor introduce acele proiecte care decurg din sursele de mai sus și pentru care există informații necesare completării tuturor secțiunilor fișei PAACL.  

Nu vor face obiectul PAACL:

 • proiectele de rutină, de tipul:
  • informări;
  • note sau alte documente informative;
  • rapoarte de activitate;
 • proiecte de hotărâri cu caracter individual;
 • proiecte care au ca obiect:
  • numiri și revocări din funcție;
  • stabilirea unor date;
  • aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiții;
  • acordarea de ajutoare financiare și de urgență;
  • schimbarea regimului juridic al unor imobile;
  • transferurile de imobile

4.Etapele  PAACL

NR.

ACTIVITATE

CALENDAR – perioada recomandată

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ

1

SG al UAT transmite către instituții/inițiatori adresa prin care anunță demararea elaborării PAACL pentru anul următor, calendarul procesului de elaborare etc.

octombrie în fiecare an

SG al UAT

2

Completarea și introducerea în platforma IT a fișelor PAACL

noiembrie fiecare an

inițiatorii

3

Formularea de observații și răspunsuri la observațiile formulate în PAACL

noiembrie în fiecare an

inițiatorii

4

CL ia act de Programul Anual de Activitate al Consiliului Local întocmit pe baza propunerilor transmise

decembrie în fiecare an

CL

5

Completarea în PAACL a datei aprobării în CL a proiectului propus și completarea în PAACL a  titlului cu care a fost aprobat în CL proiectul (în cazul în care titlul a suferit modificări în procesul de adoptare)

Pe tot parcursul anului

SG al UAT

6

Realizarea raportului anual PAACL(pentru anul precedent) și prezentarea în ședința CL

Ianuarie în fiecare an

SG al UAT

7

Rapoarte de progres trimestriale pentru PAACL-ul în curs

aprilie, iulie, octombrie

SG al UAT

8

Adresă de înstiințare a inițiatorilor privind redeschiderea PAACL în vederea actualizării

Luna iunie a fiecărui an

SG al UAT

9

Actualizarea PAACL pentru anul în curs

Luna iunie a fiecărui an

 

10

Formularea de observații și răspunsuri la observațiile formulate în PAACL pentru fișele noi/actualizate

Luna iunie

a fiecărui an

 

[1] Sau Planul Anual de Lucru al Consiliului Local/Județean

 

Notă: instrumentul PALCL este creația autorului. Utilizarea/aplicarea metodologiei fără PALCL fără acordul autorului este interzisă

ALTE OPINII ALE EXPERȚILOR: